Suture Anchor, PEEK, Hip PushLock, Short, 2.9 x 12.5 mm

AR-2923PHS